Saturday, April 20, 2024 - 16:52 -  Vietnam (GMT+7)

Tin tức

Một số khoản thu nhập người lao động không phải nộp thuế theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính

 Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng.

 
 
 
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp chi trả hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp thì khoản hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:
Khoản d, điểm 2 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.
 
 
Theo đó, đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:
Đối với các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí thẩm mỹ… nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Trường hợp không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.
 
 
Tại Điều 1 Thông tư số 78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2011 của Bộ Tài chính quy định, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, từ nguồn quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.
 
 
Như vậy, theo các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp chi trả hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp thì khoản hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Khoản hỗ trợ cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bồi dưỡng cho cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp không thuộc khoản chi nêu trên nếu các khoản chi trả này ghi rõ tên cá nhân thụ hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
 
Trường hợp đơn vị chi trả tổ chức hỗ trợ cho các cá nhân ban, ngành địa phương, cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc đi tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài và Công ty du lịch xuất hóa đơn cho đơn vị chi trả theo hợp đồng du lịch, thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi bằng tiền cho các cá nhân trong và ngoài ngành đi tham quan du lịch thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.