Saturday, June 10, 2023 - 23:59 -  Vietnam (GMT+7)

Văn bản pháp luật

Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 8-2 của Ngân hành Nhà nước

  Về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012

Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho 4 nhóm tổ chức tín dụng: nhóm 1 tăng trưởng tối đa là 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa là 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa là 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng.

Sau 6 tháng thực hiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được các mục tiêu chính sách tiền tệ.

Như vậy, cơ chế phân nhóm để áp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được được Ngân hàng Nhà nước thực hiện, thay vì cào bằng giới hạn dưới 20% như trong năm 2011. Chỉ tiêu cao nhất cho nhóm 1 cũng là mức cao nhất theo định hướng tăng trưởng tín dụng hệ thống năm nay là 15% - 17%.